فروش ، نصب ، راه اندازی ، آموزش ، خدمات پس از فروش ، تعمیرات و تامین قطعات یدکی

دستگاه ها و تجهیزات صنعتی پیشرفته
هدف اص
isYouTube = data.model.src.match(/youtube|youtu\.be/);
isVimeo = -1 !== data.model.src.indexOf(‘vimeo’);
}

if ( settings.contentWidth && data.model.width >= settings.contentWidth ) {
w = settings.contentWidth;
} else {
w = data.model.width;
}

if ( w !== data.model.width ) {
h = Math.ceil( ( data.model.height * w ) / data.model.width );
} else {
h = data.model.height;
}

if ( w ) {
w_rule = ‘width: ‘ + w + ‘px; ‘;
}

if ( isYouTube ) {
classes.push( ‘youtube-video’ );
}

if ( isVimeo ) {
classes.push( ‘vimeo-video’ );
}

#>

<# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { ext = data.model.src.split('.').pop(); if ( html5types[ ext ] ) { delete html5types[ ext ]; } #>

<# } #>
<# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp4 ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.mp4 ) ) { delete html5types.mp4; } #>

<# } #>
<# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4v ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.m4v ) ) { delete html5types.m4v; } #>

<# } #>
<# if ( ! _.isEmpty( data.model.webm ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.webm ) ) { delete html5types.webm; } #>

<# } #>
<# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.ogv ) ) { delete html5types.ogv; } #>

<# } #>
<# if ( ! _.isEmpty( data.model.flv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.flv ) ) { delete html5types.flv; } #>

<# } #>

<# if ( ! _.isEmpty( html5types ) ) { #>

اضافه‌نمودن سورس‌های جایگزین برای بهترین حالت پخش HTML5 :

<# _.each( html5types, function (mime, type) { #>

<# } ) #>

<# } #>

<# if ( ! _.isEmpty( data.model.poster ) ) { #>

<# } #>

پیش‌بارگذاری
<# } ); #>
<# } else { #>
عنوان فرعی مرتبطی وجود ندارد.
<# } #>